Nhãn: theo sau để mua vé số, xổ số, rủi ro, lợi ích, giải trí, tham gia mạng, thận trọng, khả năng chịu rủi ro.\”